14. KAPITOLA: 
ZAHRANIČNÁ A OBRANNÁ POLITIKA

AUTORI: I. KUHN (GARANT), S. GAVORA, L. KRIVOŠÍK
Slovenská zahraničná politika potrebuje jednoznačnú hodnotovú orientáciu

Základným problémom slovenskej zahraničnej politiky od vzniku Slovenska, najmä v rokoch 2006 až 2010, je jej nejednoznačná hodnotová orientácia. Tá sa prejavuje predovšetkým vo vzťahu ku krajinám, ktoré porušujú ľudské práva a občianske slobody. Ďalším problémom je skutočnosť, že Slovenská republika ako malá krajina sa pri obrane pred vonkajším nepriateľom nemôže spoliehať iba sama na seba a je potrebné, aby bola súčasťou efektívneho systému kolektívnej obrany, ktorý by Slovensku poskytoval bezpečnostné záruky. Takouto organizáciou je v súčasnosti iba NATO. Preto snahy o vybudovanie Európskej obrannej a bezpečnostnej politiky na úkor oslabenia NATO a transatlantickej bezpečnostnej spolupráce nie sú v záujme Slovenskej republiky. Zahraničnú politiku Slovenskej republiky tiež ohrozujú snahy o vybudovanie Európskej zahraničnej politiky zakotvené v Lisabonskej zmluve.

Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. Slovenská republika samú seba chápe ako súčasť západnej civilizácie, čo je vyjadrené jej aktívnym členstvom v medzinárodných organizáciách, ktoré sú pre jej občanov z pohľadu slobody a bezpečnosti opodstatnené. Slovenská zahraničná politika sa hlási k úctyhodnej tradícií boja za slobodu, demokraciu a dodržiavanie ľudských práv a občianskych slobôd, zosobnenej v domácom i zahraničnom odboji proti totalitným režimom počas 20. storočia.
Slovenská vláda by preto mala viesť takú zahraničnú politiku, ktorá by vychádzala zo skutočnosti, že Slovenská republika je demokratická krajina rešpektujúca občianske slobody a panstvo práva, predovšetkým:

 • podporovať dodržiavanie základných ľudských práv a občianskych slobôd vo svete. Reformná vláda sa zaväzuje, že bude vhodným spôsobom pripomínať vládam krajín, ktoré nedodržiavajú ľudské práva a občianske slobody, ich povinnosti voči vlastným občanom. Záväzok SR zasadiť sa o ľudské práva a občianske slobody vo svete vyplýva z historickej skúsenosti Slovenska, ktoré by dnes nebolo slobodné bez nezištnej pomoci ľudí z mnohých krajín sveta,
 • podporovať šírenie a rozvíjanie demokracie, občianskych slobôd a panstva práva v ďalších krajinách. Slovenská republika pri poskytovaní Oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) prikladá väčšiu váhu kritériám demokracie, panstva práva, občianskych slobôd a voľného trhu.

Reformná vláda bude dôsledne trvať na zachovaní NATO ako garanta bezpečnosti v Európe a celom transatlantickom priestore pričom sa sústredí na:

 • aktívnu účasť na operáciách NATO zameraných proti novým bezpečnostným hrozbám, predovšetkým medzinárodnému terorizmu,
 • vojenskú spoluprácu v rámci Európskej únie len v oblasti mierových a humanitárnych misií.

Slovenská republika aktívne podporuje udržiavanie mieru vo svete. Prispieva k nemu najmä účasťou na mierových misiách s mandátom OSN. Reformná vláda si je však vedomá (aj vzhľadom na skúsenosti Slovenska a vývoj, bezprostredne predchádzajúci druhej svetovej vojne), že udržanie mieru vo svete je často podmienené rozhodnou vôľou použiť v krajnom prípade aj silu proti agresorovi, ktorý by chcel destabilizovať medzinárodný poriadok. Slovenská republika z tohto dôvodu podporuje boj svojich spojencov proti medzinárodnému terorizmu, vrátane vojenskej účasti na medzinárodnej misii v Afganistane.
Slovenská republika bude presadzovať reformu Európskej únie tak aby sa stala združením suverénnych štátov zdieľajúcich jednotný slobodný trh tovarov, služieb, kapitálu a pracovnej sily a úzko spolupracujúcich v oblastiach spoločného záujmu na princípe vzájomnej výhodnosti.
Slovenská republika bude naďalej realizovať svoju vlastnú zahraničnú politiku ako suverénny štát spolupracujúci v oblasti medzinárodných vzťahov s inými demokratickými krajinami.

Reformná vláda by sa preto mala orientovať na nasledovné reformné zámery:

 1. 14.1 | Zahraničná politika rešpektujúca občianske, ekonomické a politické slobody
 2. 14.2 | NATO ako garant bezpečnosti v Európe
 3. 14.3 | Suverénna zahraničná politika SR
 4. 14.4 | Presadzovanie zastavenia politickej centralizácie a centrálne riadenej harmonizácie v EÚ

Zámer viesť takú zahraničnú politiku, ktorá vychádza zo skutočnosti, že Slovenská republika je demokratická krajina rešpektujúca občianske slobody a panstvo práva, by reformná vláda mohla dosiahnuť realizáciou nasledovných opatrení:

 • v oblasti zahraničnej politiky a obrany spolupracovať predovšetkým so svojimi spojencami v Európskej únii a NATO
 • posilniť spoluprácu s inými demokratickými krajinami napr. v rámci Spoločenstva demokracií (Community of Democracies) alebo Združenia demokratických členských krajín (Democracy Caucus) v OSN
 • uskutočňovať aktívnejšiu politiku v oblasti ochrany ľudských práv a občianskych slobôd na bilaterálnej aj multilaterálnej úrovni (OSN, Európska únia, Rada Európy, OBSE a i.)
 • na úrovni Rady Európskej únie dôsledne trvať na tom, že normalizácia vzťahov Európskej únie s krajinami ako Kuba, Čína, Vietnam, Barma, Bielorusko, Kazachstan, Líbya a i. musí byť podmienená viditeľným pokrokom v oblasti dodržiavania ľudských práv a občianskych slobôd v týchto krajinách
Opatrenia na úrovni multilaterálnych medzinárodných vzťahov
 • minimalizovať kontakty na najvyššej úrovni s predstaviteľmi krajín porušujúcich ľudské práva a občianske slobody
 • trvať na tom, aby pri každej návšteve vládnych predstaviteľov v krajinách, ktoré porušujú ľudské práva občianske slobody, resp. pri každej návšteve predstaviteľov takýchto krajín na Slovensku, bola do programu rozhovorov zaradená ako priorita aj téma dodržiavania ľudských práv a občianskych slobôd v týchto krajinách
Opatrenia na úrovni bilaterálnych medzinárodných vzťahov
 • predložiť do parlamentu novelu zákona o ODA v ktorej bude ukotvené: 1. neposkytovanie oficiálnej rozvojovej pomoci vládam krajín, ktoré trvalo, opakovane a bez náznakov zlepšenia porušujú občianske slobody svojich občanov a obmedzujú slobodu trhu a zahraničného obchodu a 2. zásady poskytovania ODA tým silám a zoskupeniam v takýchto krajinách, ktoré sa snažia o posilnenie občianskych slobôd, „panstva práva“ a ekonomickej slobody
Rozvojová pomoc
 • vytvárať podmienky pre prehĺbenie spolupráce s mimovládnymi neziskovými organizáciami pri podpore rozvoja demokracie, občianskej spoločnosti a ľudských práv a občianskych slobôd v nedemokratických a transformujúcich sa krajinách


Spolupráca s občianskou spoločnosťou

Zámer dôsledne trvať na zachovaní NATO ako garanta bezpečnosti v Európe a celom transatlantickom priestore by reformná vláda mohla dosiahnuť realizáciou nasledovných opatrení:

 • aktívne sa zúčastňovať na tvorbe novej bezpečnostnej stratégie NATO
 • na úrovni EÚ presadzovať vojenskú spoluprácu len v oblasti mierových a humanitárnych misií


Rozdelenie kompetencií v oblasti bezpečnosti medzi NATO a EÚ
 • predložiť do parlamentu návrh zmeny ústavy tak, aby NR SR dávala vopred na obmedzené obdobie mandát vláde SR rozhodnúť o vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky ako súčasť bojových skupín EÚ v rámci operácií na udržanie mieru a humanitárnych operácií
 • nebude podporovať snahy o prehlbovanie Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiku Európskej únie a Európskej obrannej a bezpečnostnej politiky, ktorú vníma ako snahu o oslabenie transatlantickej spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti
Reforma právneho rámca
 • bude pokračovať vo vojenskej účasti na medzinárodnej misii v Afganistane až do ukončenia tejto misie
 • bude podporovať boj svojich spojencov proti medzinárodnému terorizmu politickými a v rámci možností Ozbrojených síl SR aj vojenskými prostriedkami
Boj proti terorizmu
 • bude klásť dôraz na reformu Ozbrojených síl SR tak aby sa posilnila schopnosť nasadiť sily aj mimo územia SR, schopnosť podieľať sa na niekoľkých operáciách súbežne a schopnosť pružne prispôsobiť typ misie meniacej sa bezpečnostnej situácii

Reforma ozbrojených síl

Zámer naďalej realizovať svoju vlastnú zahraničnú politiku ako suverénny štát spolupracujúci v oblasti medzinárodných vzťahov s inými demokratickými krajinami by reformná vláda mohla dosiahnuť realizáciou nasledovných opatrení:

 • blokovať ďalšie pokusy o presuny kompetencií v oblasti zahraničnej politiky na Európsku úniu a nebude podporovať posilňovanie Európskej služby vonkajších činností na úkor národnej diplomacie
 • podporovať koordináciu zahraničných politík členských krajín EÚ pri rešpektovaní suverenity jednotlivých členských krajín v tejto oblasti
Koordinácia namiesto centralizácie

Zámer presadzovať zastavenie procesu politickej centralizácie v Európe a zasadzovať sa o opätovnú decentralizáciu a zároveň zasadzovať sa za integráciu na báze konkurencie a slobodného trhu by reformná vláda mohla dosiahnuť realizáciou nasledovných opatrení:

 • podporovať tie politiky EÚ, ktoré napomáhajú k slobode pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu
 • dôsledne oponovať tým politikám a opatreniam, ktoré prenášajú politické a ekonomické rozhodovanie z národných štátov do jedného nadnárodného mocenského centra, vrátane daňovej harmonizácie (odkaz na zámer 4.6) a harmonizácie v sociálnej oblasti (odkaz na zámer 10.4)
 • presadzovať zrušenie politík, ktoré deformujú slobodný trh, napríklad Spoločnú poľnohospodársku politiku a Spoločnú colnú politiku (odkaz na zámer 6.7), ako aj bariéry na finančnom trhu (odkaz na zámer 5.5)
 • presadzovať zrušenie regionálnej politiky a eurofondov (odkaz na zámer 4.6)
Presadzovanie myšlienok slobodnej spoločnosti na úrovni EÚ

Ivan Kuhn (Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika) vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a medzinárodné vzťahy na University of Kent v Canterbury vo Veľkej Británii.
V rokoch 1995–1997 pracoval ako redaktor na zahraničnopolitickom oddelení denníka SME. Od roku 1998 pracuje ako projektový manažér a konzultant v oblasti projektov financovaných z fondov Európskej únie. V rokoch 1998–2000 pracoval ako programový manažér v projektoch Phare zameraných na reformu, decentralizáciu a modernizáciu verejnej správy. V rokoch 2000–2002 pracoval ako projektový manažér na projektoch prípravy žiadostí o granty ISPA na rekonštrukciu a výstavbu environmentálnej infraštruktúry. V rokoch 2002–2005 spolupracoval s rôznymi zahraničnými poradenskými firmami na realizácii projektov technickej asistencie financovaných z programu Phare. Od roku 2004 je autorom analytickej Národnej správy o výsledkoch prieskumu verejnej mienky Eurobarometer.
V Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika pracuje od roku 2007 pričom sa zameriava na tri oblasti: prvou je monitorovanie transparentnosti a objektívnosti rozhodovania o prideľovaní eurofondov na Slovensku; druhou oblasťou jeho záujmu sú medzinárodné vzťahy, bezpečnostné otázky a zahraničná politika Slovenskej republiky a treťou oblasťou ktorej sa venuje sú otázky európskej integrácie.
Je členom Slovenského združenia pre politické vedy (SZPV) a Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA). V minulosti spolupracoval aj s Nadáciou Pontis, Transparency International Slovensko (TIS), AI Nova a Centrom pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA).

Svetozár Gavora je externý spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, pracuje ako prekladateľ. V roku 1985 ukončil štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V rokoch 1992-1993 absolvoval ako štipendista Kurz medzinárodných štúdií na Diplomatickej škole pri španielskom ministerstve zahraničných vecí v Madride.

Lukáš Krivošík (Nadácia F. A. Hayeka) vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského. V súčasnosti pôsobí ako analytik Nadácie F. A. Hayeka, kde sa venuje právnym reguláciám podnikateľského prostredia. Popri tom píše od roku 2006 denné komentáre na aktuality.sk. Pokrýva široké spektrum spoločenských tém. Popri práve a ekonómií sa zaujíma o zahraničnú politiku, politickú a právnu filozofiu, psychológiu a náboženstvo.